امام خامنه ای :

مسجد، هم مدرسه است، هم دانشگاه، هم مرکز تفکّر و تأمل، هم مرکز تصفیه‌ی روح، هم مرکز خلوص و مرکز اتّصال بنده به خداست.

ارتباط زمین و آسمان است.

جایی است که انسان خود را به منبع لا یزال فیض و قدرت وصل می‌کند.

انسان در مسجد، خود را به خدا متّصل می‌کند.