برداشتی از سخنرانی استاد دکترمحمدرضا شایق در ستاد "دکتر سعید جلیلی" در یزد

 

 

 

هنوز معنی سیاست عین دیانت است را نفهمیدیم...