امام معصوم می فرمایند :

مومن باید

ثروتش را فدای آبرویش

آبرویش را فدای جانش

و جانش را فدای دینش

کند