امام خمینی ره :

به من خدمتگزار بگویید بهتر است تا رهبر بگویید.