عهد نگهدار بود. هیچ وقت عهدشکنى نکرد. قریش با او عهدشکنى کردند، اما او نکرد.

یهود بارها عهدشکنى کردند، او نکرد.