امام خامنه ای :

 در زمینه‌هاى فرهنگى، دنبال کارهاى تشریفاتى و ویترینى نباشید.

نمایش دادن کار فرهنگى، نه اینکه فایده‌اى ندارد؛ ضرر هم دارد.

در زمینه‌ى فرهنگ باید دنبال کارهاى محتوائى و اصیل و واقعى رفت،

که امروز نیاز عمده‌ى کشور هم این است