امام خامنه ای :

آنها ( دشمن ) میدانند که اگر فرهنگ را عوض کردند، دیگر مبارزه‌اى باقى نمیماند.

اگر مبارزه‌ى با استکبار هست، اگر میل به ایستادگى و مقابله‌ى با دخالت اجنبى هست، به خاطر فرهنگ است.

انسان یک فرهنگى دارد، همین فرهنگ را بیایند عوض کنند، همه چیز میشود مال خودشان؛

لذا همه‌ى فشار روى فرهنگ است.