او درستکردار بود. در دوران جاهلیت تجارت مى‌کرد؛ به شام و یمن مى‌رفت؛ در کاروانهاى تجارتى سهیم مى‌شد و شرکایى داشت. یکى از شرکاى دوران جاهلیتِ او بعدها مى‌گفت که او بهترین شریکان بود؛ نه لجاجت مى‌کرد، نه جدال مى‌کرد، نه بار خود را بر دوش شریک مى‌گذاشت، نه با مشترى بدرفتارى مى‌کرد، نه به او زیادى مى‌فروخت، نه به او دروغ مى‌گفت؛ درستکردار بود. همین درستکردارى حضرت بود که جناب خدیجه را شیفته او کرد. خود خدیجه هم بانوى اوّل مکه و از لحاظ حسب و نسب و ثروت، شخصیت برجسته‌اى بود.