«ولکم فى رسول‌اللَّه اسوة حسنة» احزاب آیه 21

 

ما باید به پیامبر اقتدا و تأسى کنیم.نه فقط در چند رکعت نماز خواندن که در رفتارمان، در گفتارمان، در معاشرت و در معامله‌مان هم باید به او اقتدا کنیم.

پس باید او را بشناسیم.

 

 

به همین مناسبت اخلاق تشکیلاتی رسول خدا چه در خانه و چه در جامعه را به شرح از  مقام معظم رهبری در پیامک های بعدی بیان میشود.