حاج منصور ارضی :

یکی از مواردی که بایستی مراقبت کنید، این است که مراقب باشید شکم سینه زنتان از حرام پر نشود

که اگر اینگونه شد دیگر نمی توانید سینه بزنید.