حاج منصور ارضی :

کار اقتصادی در هیئت بایستی انتهایش ختم به مسائل خیریه بشود، ختم به تجهیز جهیزیه و ... البته نبایستی به اصل موضوع یعنی هیئت ، خدشه ای وارد کند.