حاج منصور ارضی :

آقایان مدیران، مداحان و وعاظ محترم، تا می توانید از خواسته های غیرضروری کم کنید و از هر کسی و هر سازمانی پول نگیرید.

مردانه پای کار هیئت خود بایستید.

مسئولین و جریانات بایستی التماس شما را کنند تا به هیئت شما کمک کنند آنهم نه برای مقاصد سیاسی و جریانی، باید برای خود امام حسین (ع) هزینه کنند.

بخاطر مباحث مالی ، استقلال امام حسین(ع) را زیر سئوال نبریم!