اگر کار فرهنگی باعث رشد نشود حتما باعث خستگی میشود.