هدف ما از کار فرهنگی :

تقویت عوام و تربیت خواص است.