این تابلوِ تهاجم فرهنگى را که ما چند سال پیش بلند کردیم و عده‌اى سنگبارانش کردند، خوشبختانه اینها قبول و بلند کرده‌اند. الان در همه این تشکّلهاى کوچک ناشناخته و احصانشده، جهتِ واحدى وجود دارد و آن مبارزه با تهاجم فرهنگى است.

از بچه‌ها مى‌پرسید شما مى‌خواهید چه کار کنید؛ این کتاب، نمایشنامه، جزوه، بروشور و شعر را براى چه نوشتید و این انجمن را براى چه درست کردید؟ مى‌گویند مى‌خواهیم با تهاجم فرهنگى مبارزه کنیم. این کار خیلى مبارک است و این را دست کم نگیرید. در بین همینهاست که شما آن معدنهاى الماس و طلا را پیدا مى‌کنید: «النّاس معادن کمعادن الذّهب والفضّة(1)».

بروید و آنها را شناسایى و گزینش کنید و به‌شکل حساب شده‌اى وارد مجموعه نمایید. البته مى‌توانید مجموعه را داراى دهلیزها و گردونها و گیتی هاى گوناگون کنید تا اینها را راحت و بى‌دغدغه وارد کنید؛ یعنى از یک قرنطینه ناآشکارى بگذرانید و بعد وارد اصل مجموعه کنید. از این کارها باید بکنید.

 
مقام معظم رهبری در دیدار با اعضای انجمن قلم - 8 بهمن 1381