آنکـه انگـیزه اش از جنـگ غنـیمت باشد

باخبر نیست که طاعت به اطاعت باشد

 

داد و بیداد برادر که برادر تنهاست

جنگ را وامگذارید که رهبر تنهاست