اینها اخلاق حکومتى آن بزرگوار است.

  • در مقابل وسوسه‌هاى دشمن، هوشیار؛
  • در مقابل مؤمنین، خاکسار؛
  • در مقابل دستور خدا، مطیع محض و عبد به معناى واقعى؛
  • در مقابل مصالح مسلمانان، بى‌تاب براى اقدام و انجام.