رازدار بود. وقتى براى فتح مکه حرکت مى‌کرد، هیچ کس نفهمید پیامبر کجا مى‌خواهد برود. همه لشکر را بسیج کرد و گفت بیرون برویم. گفتند کجا، گفت بعد معلوم خواهد شد. به هیچ کس اجازه نداد که بفهمد او به سمت مکه مى‌رود. کارى کرد که تا نزدیک مکه، قریش هنوز خبر نداشتند که پیامبر به مکه مى‌آید!