استقامت او استقامتى بود که در تاریخ بشرى نظیرش را نمى‌شود نشان داد. چنان استقامتى به‌خرج داد که توانست این بناى مستحکم خدایى را که ابدى است، پایه‌گذارى کند. مگر بدون استقامت، ممکن بود؟ با استقامت او ممکن شد. با استقامت او، یارانِ آن‌چنانى تربیت شدند. با استقامت او، در آن‌جایى که هیچ ذهنى گمان نمى‌برد، خیمه مدنیّت ماندگار بشرى در وسط صحراهاى بى‌آب و علف عربستان برافراشته شد؛ «فلذلک فادع و استقم کما امرت».