از امام رضا ع پرسیدند :

حد و نهایت توکل چیست ؟

فرمودند :

حد توکل این است که با وجود خدا از هیچ کس نترسی.