امام علی ع :

بدانید که با وجود حفظ بنیان دینتان ،

هر چه از دنیایتان از دست بدهید ، زیانی به شما نمیرسد.

و

بدانید که در صورت ضایع کردن دینتان ،

هر آنچه از دنیایتان حفظ کنید، سودی به شما نمیرساند.