امام خامنه ای :

تلاش خود را بیشتر کنید ،

هر که بگوید : این کار شدنی نیست!!

او را به کوتاهی همت متهم می کنم.

انسان می تواند کارهای نشدنی را شدنی کند.